Zbycie spółdzielczego prawa do lokalu

Waloryzacja kwoty należnej z tytułu umowy

- z dnia 17 stycznia 2011 r. fakturę nr (...) na kwotę 1.865,04 zł płatną do dnia 16 lutego 2011 r.;

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: [b">Kancelaria Adwokacka z Łodzi[/b">Trudna sprawa rozwodowaSąd pierwszej instancji wskazał, że w niniejszej sprawie nie było sporne, iż wyrok Sądu Najwyższego nie podlega zaskarżeniu skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Podkreślił przy tym, że możliwości takiej nie było z tego względu, iż orzeczenie Sądu Najwyższego było prejudykatem.

3) błędy w ustaleniach faktycznych polegające na tym, ze Sąd Okręgowy przyjął jednostronnie, że odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 28 grudnia 2009 r., a nie w dniu 10 kwietnia 2009 r. w sprawach rodzinnych polecam tę kancelarięSąd Apelacyjny podziela dokonane przez Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne i rozważania w zakresie oceny materiału dowodowego oraz podstawy prawnej rozstrzygnięcia (z jedną modyfikacją wskazaną w dalszej części uzasadnienia), przyjmując je za podstawę także własnego rozstrzygnięcia i odwołując się do nich bez potrzeby ich powtarzania.

Strona pozwana wnosiła o oddalenie powództwa, podnosiła, że wszystkie należności objęte pozwem i załączonymi fakturami uległy przedawnieniu, przed upływem terminu dwóch lat, przewidzianego art. 751 KC, pozew nie został bowiem wniesiony, nie zostały także podjęte czynności wywołujące przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umów, które podlegały regulacji zawartej w art. 750 KC. Ponadto strona pozwana wskazała, że powódka nie przedstawiła twierdzeń oraz dowodów wykazujących zasadność roszczenia, które wywodziła z wystawienia poszczególnych faktur, nie zostało bowiem w pozwie wskazane, jakie kwoty zostały zapłacone przez Spółkę (...) Spółka z o.o. w W., z realizacji której z umów powołanych w pozwie powódka wyliczyła niezapłacone części należności objętych poszczególnymi fakturami, nie zostało także wykazane, aby usługi wskazane w fakturach zostały wykonane zgodnie z umowami powołanymi w pozwie.

Jaki adwokat jest polecany z Łodzi

Today, there have been 1 visitors (5 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free